حرف مُفت !!!

اینقدر از این جمله بدم می آد:

«این باخت  چیزی از ارزشهای بچه های تیم ملی کم نمی کنه!!؟ »

می شه بگی پس به جز باخت، چه چیزی از ارزشهای اونا کم می کنه؟؟

اونها دارن پول می گیرن که برنده باشن،

قطعاً هر باختی- اونم با فضاحت- خیلی چیزها از ارزشهای خیلی ها کم می کنه!!!

یا تو نمی دونی ارزش یعنی چی یا خیلی ابلهی که این حرفو می زنی؟

فهمیدی ابله؟؟

/ 1 نظر / 8 بازدید
nasseria

ابله نیستن .. مردم رو ابله فرض کردن که فکر میکنن با گفتن این حرفا ضعف ها رو مخفی میکنن