فردا...

آنقدر قرمز به من لبخند زدی ...

09.gif

میان خورشید های همیشه

زیبایی تو لنگری است

نگاهت شکست ستمگری است

و چشمانت با من گفتند

که فردا

روز دیگری است .

/ 0 نظر / 6 بازدید